IZVJEŠTAJ O RADU

ZAPISNIK S IZBORNE SKUPŠTINE KAROCA – RIJEKA 2014

Nakon pregleda potpisnih lista prisutnih na skupštini, ustanovljeno je kako je skupština pravovaljana, jer je prisutno 11 članova i gosti HUPT-a iz Zagreba te kordinatorica projekta i djelatnik Karlo Nadić.

Predsjednik Karoca – Rijeka Ivan Milinović je otvorio skupštinu u 12.00h

Ad. 2

Uslijedio je izbor radnih tijela skupštine: za zapisničarku izabrana je jednoglasno Lukrecija Tomušić, a za ovjeroviteljicu zapisnika jednoglasno Daniela Doubek. Za članove Radnog predsjedništva izabrani su jednoglasno: Ivan Milinović, Marko Grbac i Damir Linić.

Izborna komisija: Damir Kvesić, Luka Grbac i Miljana Kostranović

Ad 3

Potom je jednoglasno usvojen slijedeći

Dnevni red

Utvrđivanje broja nazočnih.

Izbor i imenovanje radnih tijela (radno predsjedništvo i izborna komisija).

Prihvaćanje Dnevnog reda.

Izvješće o radu, financijsko izvješće te izvješće Nadzornog odbora.

Rasprava o izmjenama statuta i njihovo prihvaćanje

Izbor upravnih tijela (predsjednik, upravni odbor i nadzorni odbor).

Promjena adrese Udruge Karoca – Rijeka

Razno.

Ad. 4

Ivan Milinović je podnio izvješće o radu Karoca – Rijeka od prošle skupštine. Otvorena je rasprava, pitanja i primjedbe na izvješće o radu udruge, kao i o financijskom izvješću za 2010.-2013. i izvješću Nadzornog odbora.

Izvješća su usvojena jednoglasno.

Ad. 5

Uslijedila razrješnica dosadašnjih tijela Udruge Karoca – Rijeka

Ad. 6

Predstavili su se kandidati za upravna tijela Udruge Karoca – Rijeka

Predsjednik Karoce: Ivan Milinović

Upravni odbor: Lukrecija Tomušić, Mirta Zekanović, Marko Grbac

Nadzorni odbor: Damir Kvesić, Damir Linić, Miroslav Matić

Rezultati glasovanja:

Od ukupno 11 prisutnih, 11 ih je pristupilo glasovanju. Važećih listića bilo je 11, nevažećih 0.

Ivan Milinović je izabran za predsjednika Karoca – Rijeka s 11 glasova.

U Upravni odbor Karoce izabrani su: Lukrecija Tomušić, Mirta Zekanović,

Marko Grbac

U Nadzorni odbor izabrani su : Damir Kvesić, Damir Linić, Miroslav Matić

Ad. 7

Zatim je uslijedila rasprava i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Karoca – Rijeka.

Članci 8, 9, 10, 12, 26. i 27. se mijenjaju i glase:

Članak 8.

KAROCA RIJEKA kao samostalna, neprofitna, nevladina, interesna i humanitarna udruga osoba sa spinalnom ozljedom i njihovih bliskih srodnika, te osoba koje su profesionalno i moralno ujedinjene istim ciljevima i zadacima, potiče i pruža pomoć svojim članovima i njihovim obiteljima, radi poboljšanja kvalitete života i društvene brige, skrbi i zaštite interesa osoba sa spinalnom ozljedom te potiče samosvijest i društvenu, gospodarsku, kulturnu i ostalu afirmaciju osoba s invaliditetom.

Članak 9.

Djelatnost KAROCA RIJEKA:

Osmišljavanje i provođenje projekata za članstvo KAROCA RIJEKA.

Promicanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN iz 2006, posebice u oblasti rehabilitacije, školovanja, zapošljavanja i uključenja u javni život.

Suradnja s nadležnim državnim tijelima te tijelima lokalne uprave i samouprave, posebice s izvršnim tijelima vlasti i onim institucijama čija je djelatnost i skrb bitna za osobe s invaliditetom te predlaganje nadležnim tijelima mjera za provođenje propisanih standarda.

Rad na edukativno preventivnim aktivnostima za članstvo i ostale građane, posebno za mlade.

Organiziranje radionica, predavanja, seminara, druženja i sličnih sadržaja za koje postoje interesi i potrebe.

Organiziranje priredaba, koncerata, izložba svojih članova.

Izdavačka djelatnost, sukladna Zakonu.

Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i organiziranje istih.

Rad na poboljšanju obrazovnih uvjeta osoba sa spnalnom ozljedom.

Rad na poboljšanju zdravstvene skrbi za osobe sa spnalnom ozljedom.

Rad na poboljšanju socijalne skrbi za osobe sa spinalnom ozljedom.

Ostvarivanje prihoda od proizvodne i intelektualne djelatnosti članova udruge.

Ostale djelatnosti dopuštene zakonom.

 Članak 10.

Rad KAROCA RIJEKA je javan.

Javnost djelovanja ostvaruje se izvješćivanjem članstva i javnosti putem sredstava javnog priopćavanja.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela KAROCA RIJEKA i izvještavati o radu tih tijela.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela KAROCA RIJEKA ukoliko se raspravlja i odlučuje o pitanjima i podacima čije bi objavljivanje i širenje štetilo interesima i ugledu KAROCA RIJEKA, ili člana.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada KAROCA RIJEKA može izdavati svoj list a po potrebi objavljuje propagandne i informativne materijale.

 Članak 12.

Članstvo u KAROCA RIJEKA može biti redovito, pridruženo (volonteri), potporno i počasno.

Redovita član KAROCA RIJEKA može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna državljanka/državljanin Republike Hrvatske ili strankinja/stranac koja/koji ispuni pristupnicu za primanje u članstvo KAROCA RIJEKA i ispunjava slijedeće pretpostavke:

 • Posjedovanje pravovaljanog dokumenta o dijagnosticiranoj: paraplegiji, tetraplegiji, paraparezi, tetraparezi, čiji je uzrok ozljeda kralježnične moždine.
 • Kako se iz njezina/njegova ponašanja može zaključiti da će prihvatiti i ostvarivati prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz č

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi KAROCA RIJEKA i sudjelovati u radu ali bez prava odlučivanja.

Pridružena član (volonter) može postati poslovno sposobna državljanka/državljanin Republike Hrvatske ili strankinja/stranac koja/koji je profesionalno, humanitarno, rodbinski ili prijateljski, zainteresirana/ zainteresiran za rad i pružanje pomoći redovitim članovima pojedinačno te KAROCA RIJEKA u cjelini.

Potporni član može postati poslovno sposobna državljanka/državljanin Republike Hrvatske ili strankinja/stranac te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, koje žele materijalnim doprinosima pomagati KAROCA RIJEKA.

Počasnog člana KAROCA RIJEKA, državljanku/državljana Republike Hrvatske ili strankinju/stranca predlaže Upravni odbor, a potvrđuje ih i proglašava Skupština KAROCA RIJEKA izručujući im simbolička priznanja, nagrade, plakete ili diplome za osobni trud, doprinos, zasluge i rezultate rada.

Član može biti i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, čijeg predstavnika u KAROCA RIJEKA imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Neredovito plaćanje ili neplaćanje članarine ne može biti razlogom za isključenje iz članstva KAROCA RIJEKA, ali član koja/koji dvije godine neredovito plaća ili uopće ne plaća članarinu ne može biti birana/biran ili imenovana/imenovan niti sudjelovati u izborima u tijela KAROCA RIJEKA niti ostvarivati prava i povlastice koji proizlaze iz članstva KAROCA RIJEKA, osim u slučaju opravdane nemogućnosti plaćanja članarine. Upravni odbor može člana osloboditi obveze plaćanja članarine na određeno ili neodređeno vrijeme.

Svaka član ima člansku iskaznicu.

Članak 26.

Skupština punopravno odlučuje ako joj je nazočna natpolovična većina redovitih članova.

Ukoliko se u zadanom roku na sjednici Skupštine ne odazove natpolovična većina redovitih članova, utvrđuje se minimalni kvorum od 10 članova koji punopravno mogu odlučivati sukladno odrednicama ovog Statuta.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih redovitih članova.

Članak 27.

Kandidature za dužnosti i tijela koje bira Skupština KAROCA RIJEKA moraju biti dostavljene Upravnom odboru najkasnije 8 dana prije dana održavanja Skupštine.

Upravni odbor odlučuje o valjanosti svake pojedine kandidature, a osobito ispituje da li se na podnositelja kandidature primjenjuje odredba članka 12. stavak 8. ovoga Statuta u kojem slučaju kandidaturu odbacuje.

Kandidature na Skupštini mogu se isticati samo ako u roku iz stavka 1. ovog članka nije dostavljen dovoljan broj pravovaljanih kandidatura za pojedinu dužnost ili članstvo u pojedinom tijelu koje bira Skupština.

Član može se kandidirati na samo jednu dužnost.

Svi kandidati stavljaju se na listu. Glasovanje je tajno a zaokružuju se redni brojevi kandidata. Kandidati s najvećim brojem glasova izabrani su u određeno tijelo.

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

S usvojenim izmjenama i dopunama, novi Statut Karoca – Rijeka stavljen je na glasovanje, te je jednoglasno usvojen.

Ad. 8

Član upravnog odbora Karoca Rijeka Marko Grbac je obrazložio program planiranih aktivnosti u naredne dvije godine. Djelovanje i traženje sredstava preko projekata te rad u udruzi volontera aktivista; zapošljavanje preko projekata.

Izglasana je jednoglasno godišnja članarina u iznosu od 50,00 kn.

Nakon što je konstatirano kako su iscrpljene sve teme, Izborna skupština Karoca – Rijeka je zaključena u 15.00 h.

U Rijeci 26. 05. 2014

Zapisničarka: Lukrecija Tomušić Ovjeroviteljica zapisnika: Daniela Doubek

Izvješće Karoca – Rijeka od 2010. do 2013.

Projekti

 •  Osobni asistent za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (MOBMS, MSPM, 20010.- 2013.) 2010.-2013. – 3 korisnika – uključujući korisnike i iz Zagreba I RIJEKE
 • Peer counselling za osobe sa spinalnom ozljedom (OSOBNO SAVJETOVANJE IVAN I MARKO) ( 2010.-2013.).
 • Javni rad – pomoćnici za osobe s invaliditetom – kroz javni rad omogučavamo pomoć članovima udruge koji nisu nisu mogli ostvariti pravo osobnog asistenta. Kroz ovaj projekt omogučavamo niz pomoći kao što su odlazak u kupovinu, ortopedske kuće, ljekarne, doktorima, ovjeravanja doznaka, pomoć u odlasku na rehabilitaciju, pomoć odlaska na invalidsku plažu itd.

Suradnja

 • S HUPT-om
 • Suradnja s drugim članicama HUPT-a.
 • Suradnja s Gradom RIJEKOM u projektima grada za osobe s invaliditetom
  – PROJEKT RIJEKA ZDRAVI GRAD (RJEŠAVANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA, ODRŽAVANJE PLAŽE OSOBA SA INVALIDITETOM – KOSTANJ,).
 •  Suradnja s drugim srodnim organizacijama osoba s invaliditetom.

Sudjelovanja na sastancima, konferencijama, tribinama i sl.

 • HUPT-a
 • HZZ
 •  GRAD RIJEKA
 • S UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM KIOJE SU AKTIVNE U PGŽ

Svakodnevno

Pojedinačne intervencije, u pisanom obliku, dolaskom u ured ili odlaskom nekoga od aktivista kod člana/ice (najčešće u vezi prijevoza ili osobne asistenture, pomagala, liječenja) kao i one u vezi raznih savjeta, prava i povlastica. Reagiramo i na diskriminaciju i/ili diskriminatorne odluke ( npr. neodobravanje fizikalne terapije u kući)

prijavljeni projekti

 • grad rijeka
 • županija primorsko goranska
 • CIVIL SOCIETY SMALL GRANTS PROGRAM – AMERIČKA AMBASADA

Ostalo

Web Karoca – Rijeka

www.karoca-rijeka.com.hr

Rijeka